โรงเรียนบ้านชลประทาน มุ่งปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้พัฒนาครู  นักเรียน 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพมาตรฐาน  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง