ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านชลประทาน   ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๗   ตำบลท่าลี่   อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๔๐ 
Comments