วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนบ้านชลประทาน มุ่งปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้พัฒนาครู  นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพมาตรฐาน  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากร วัยเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน

๔.  ยกระดับผลสำเร็จของบุคลากรและครู ในการทำวิทยฐานะ

๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

Comments